Vennewaard 201, 1824 KH Alkmaar

Curatele

Curatele: een beschermende maatregel die rust geeft

Een curator neemt besluiten over iemands persoonlijke en financiële situatie als hij/zij dat zelf niet (meer) kan. Het gaat hierbij meestal om meerderjarigen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische aandoening, verslaafden en dementerende ouderen. Curatele is een beschermingsmaatregel die moet voorkomen dat iemand zichzelf in problemen brengt of door anderen wordt benadeeld.

Curatele door bekende of professioneel

Elke volwassene van 18 en ouder kan (onder voorwaarden) tot uw curator worden benoemd, dus ook iemand uit uw eigen kring. Is dat niet mogelijk, dan kunt u hiervoor een professional van Bergen Bewind inschakelen. Een verzoek om curatele moet altijd bij de kantonrechter worden aangevraagd. Ook wordt dan een termijn bepaald waarvoor de maatregel geldt. Deze periode kan worden verlengd, maar andere oplossingen zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld mentorschap of bewindvoering.

Curator als vertrouwenspersoon

Curatele is een ingrijpende maatregel, maar met een positieve insteek. Het uitgangspunt blijft namelijk altijd dat u zo zelfstandig mogelijk uw leven leidt. Daarom is het belangrijk dat u en uw curator van Bergen Bewind een vertrouwensband opbouwen. De curator overlegt met u, als dat mogelijk is, elke keer voordat hij/zij een beslissing namens u neemt.

Wat mag uw curator doen?

Een curator is uw wettelijke vertegenwoordiger en mag besluiten nemen over:

  • wonen
  • werk
  • financiën
  • verzorging/verpleging
  • behandeling

Ook kan een curator beslissingen terugdraaien die u zelf heeft genomen, als blijkt dat iemand daarbij misbruik van u heeft gemaakt.

Kijk voor de volledige omschrijving van de taken van een curator ook naar de pagina’s beschermingsbewindvoerder en mentor

Procedure bij het benoemen van een curator

U mag zelf ondercuratelestelling aanvragen, maar ook mensen uit uw omgeving kunnen dit doen: uw partner, ouder, kind of ander naaste familielid. Verder zijn ook mentoren, bewindvoerders of instellingen hiertoe bevoegd.
Wilt u meer weten over alles wat bij curatele komt kijken? U kunt telefonisch een afspraak maken, of het contactformulier invullen. Wij bellen u dan en plannen een afspraak. In dit gesprek nemen we uw situatie door en u vertelt ons waar u tegenaan loopt. De volgende stap is dan dat wij samen met u een verzoek aan de kantonrechter doen om Bergen Bewind te benoemen tot uw curator.

Passende ondersteuning bij uw financiële administratie