Vennewaard 201, 1824 KH Alkmaar

PRIVACY STATEMENT

Per 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dit is een Europese privacywet die de (nationale) Wet bescherming persoonsgegevens vervangt.

Bergen Bewind staat voor een passende ondersteuning bij het op orde brengen en houden van uw financiële administratie. Wij bieden budgetbeheer, beschermingsbewind, budgetcoaching en curatele aan. Ook bieden wij mentorschap aan voor passende ondersteuning om zo de regie over uw eigen leven te houden. Om onze diensten zorgvuldig, efficiënt en passend uit te kunnen voeren verwerken wij verschillende persoonlijke gegevens van u.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bergen Bewind verwerkt verschillende persoonsgegevens van u en eventueel die van betrokkenen om zo uw belangen te kunnen behartigen. Bergen Bewind respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Daarom is het voor ons belangrijk om zorgvuldig uw persoonsgegevens om te gaan. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats en land van herkomst
 • Adres
 • Burgerservicenummer
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Polisnummers
 • Kamer van Koophandelnummer en naam van een eenmanszaak

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Naast de gewone persoonsgegevens verwerkt Bergen Bewind ook bijzondere persoonsgegevens. De volgende bijzondere persoonsgegevens kunnen worden gebruikt:

 • Medische gegevens

VERWERKINGSDOELEN

Voor elke verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens moeten we bepalen of er wel hiervoor een grondslag is. De verwerking dient rechtmatig te zijn en moet voldoen aan een voorwaarde die is genoemd in artikel 6, eerste lid, AVG. Bergen Bewind verwerkt dan ook alleen persoonsgegevens die een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming (sub a); uitvoering overeenkomst (sub b); wettelijke verplichting (sub c); vitaal belang (sub d); algemeen belang (sub e); gerechtvaardigd belang (sub f).

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzorgen van het verzoek onderbewindstelling, mentorschap of curatele;
 • Het uitvoeren van het budgetbeheer, dan wel budgetcoaching;
 • Het uitvoeren van beschermingsbewind, die de wetgever vastgelegd heeft in artikel 1:431 BW e.v. en het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezich (LOVCK) hebben vastgesteld;
 • Het uitvoeren van mentorschap, die de wetgever vastgelegd heeft in artikel 1:452 BW e.v. en het LOVCK hebben vastgesteld;
 • Het uitvoeren van curatele, die de wetgever vastgelegd heeft in artikel 1:378 BW e.v. en het LOVCK hebben vast vastgesteld;
 • Het begeleiden naar schuldhulpverlening;
 • Het verwerken van de beëindiging van onze dienstverlening;
 • Telefonisch en mailcontact;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten.

BEWAARTERMIJN

Bergen Bewind zal de verzamelde en verstrekte gegevens niet langer bewaren dan nodig, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die wij verwerken is maximaal zeven jaar voor het papieren en het digitale dossier, gerekend vanaf de dag na beëindiging van de dienstverlening.

VERSTREKKEN AAN DERDEN

Bergen Bewind verstrekt uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden, wij zullen uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel met toestemming van u. Wij zullen niet meer gegevens verstrekken dan nodig.

BEVEILIGING

Bergen Bewind neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw papieren dossier zal in een met slot gesloten kantoor worden gearchiveerd in een kast met slot en uw digitale dossier zal op een veilige en verantwoordelijke manier worden gearchiveerd in digitale omgeving, (private) cloudf. Zowel uw papieren dossier als uw digitale dossier is alleen toegankelijk voor werknemers van Bergen Bewind.

Tevens is iedere werknemer van Bergen Bewind gebonden aan de geheimhoudingsplicht en zijn ze gehouden aan een integriteitsverklaring voor wat betreft het omgaan met persoonsgegevens.

RECHTEN VAN CLIËNT

Als cliënt van ons heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen aan Bergen Bewind. Deze moet u sturen naar Postbus 195, 1860 AD te Bergen NH. Het is van belang dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is dan ook niet toegestaan om gegevens van andere cliënten in te zien.

COOKIES

Bergen Bewind maakt geen gebruik van cookies.

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over de privacy statement kan u contact opnemen met ons via info@bergenbewind.nl.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Deze kan u schriftelijk bij de directeur, M.S. de Wijn, indienen. De klachtbrief kunt u sturen naar Postbus 195, 1860 AD te Bergen NH of info@bergenbewind.nl, in beide gevallen mag u deze richten aan mevr. M.S. de Wijn. Mocht u het met ons er niet uit komen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.